Köpvillkor

Version 1, senast uppdaterade den 20 oktober 2017

1. Allmänt
1.1   Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller Salire AB (org. nr 559085-5200) adress Lönnallen 14, 218 36 Bunkeflostrand, e-post: info@hopnpop.se. Hop n Pop tillhandahåller sport- och fritidsaktiviter och –anläggningar (”Tjänsterna”) på de platser som vid var tid anges www.hopnpop.se.
1.2   Villkoren gäller för din användning av webbplatsen www.hopnpop.se (”Webbplatsen”), din bokning och ditt köp av biljetter till våra sport- och fritidsaktiviteter och anläggningar samt för din användning av Tjänsterna.
1.3   För att använda Webbplatsen, boka och köpa biljetter till våra sport- och fritidsaktiviteter och –anläggningar samt använda Tjänsterna måste du vara minst 18 år, behörig att sluta avtal samt acceptera att du är bunden av Villkoren i sin helhet. Om du är yngre än 18 år krävs din förmyndares samtycke.
1.4   Genom att boka tjänsterna på Webbplatsen godkänner Kunden tillämpningen av dessa allmänna villkor avseende tjänsterna. Inga andra villkor ska gälla mellan Kunden och Hop n Pop.

2. Bokningar och köp
2.1     Du kan boka och köpa de produkter och tjänster som erbjuds på webbplatsen www.hopnpop.se (”Webbplatsen”). Priserna för sådana produkter och tjänster anges i svenska kronor och är inklusive moms.
2.2    Betalning kan ske via de betalningsalternativ som anges på Webbplatsen. Notera att betalningstjänsterna på webbplatsen sker via fristående betalningstjänstleverantörer och förutsätter att du accepterar villkoren från respektive leverantör. Läs och säkerställ därför att du accepterar dessa tredjepartsvillkor innan du genomför en bokning eller ett köp.
2.3    Vid bokningar eller köp måste du uppge namn, kontaktuppgifter, betalkortsinformaton och/eller de andra uppgifter som uttryckligen anges på Webbplatsen.
2.4    För bokningar eller köp av Tjänsterna krävsdet att du registrerar ett användarkonto på Webbplatsen samt att du loggar in med användarnamn och lösenord. Du ansvarar själv för att hålla användarnamn, lösenord och andra inloggningsdetaljer hemliga samt för all användning som sker via ditt användarkonto. Om du upptäcker eller har skäl att misstänka obehörig användning av ditt användarkonto måste du omedelbart kontakta oss.
2.5    Du ansvarar för att vid varje tidpunkt tillhandahålla och vidmakthålla fullständig, korrekt och uppdaterad information. Du får inte utge dig för att vara någon annan. Om du använder någon annans namn eller uppgifter måste du med andra ord först inhämta dennes medgivande.
2.6    Efter att du genomfört en bokning eller ett köp kommer du att få ett bekräftelsemejl till den e-postadress som du uppgivit vid din beställning eller som kopplats till ditt användarkonto. Kontrollera noga innehållet i bekräftelsemejlet och meddela oss omgående om du noterar några fel eller brister.
2.7    Vänligen notera att ångerrätten i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler inte gäller vid avtal rörande fritidsaktiviteter. Hör dock av dig så snabbt som möjligt om du upptäcker något fel vid bokning eller köp av biljetter till våra sport- och fritidsaktiviteter och anläggningar.

3.    Ordningsregler
3.1    Vi tar säkerheten på största allvar och arbetar aktivt samt förebyggande för att både din och dina barns upplevelse ska bli så säker och rolig som möjligt. Vi har därför upprättat följande ordningsregler:
a)    Alla som deltar i våra sport- och fritidsaktiviteter samt besöker våra sport- och fritidsanläggningar måste följa de instruktioner och riktlinjer som tillhandahålls på våra anläggningar eller som från tid till annan meddelas av våra instruktörer;
b)    Barn måste vara minst tre år för att delta i våra sport- och fritidsaktiviteter samt besöka våra sport- och fritidsanläggningar;
c)    Barn mellan åldrarna 3-8 år måste vid varje tidpunkt övervakas av en ansvarsfull vuxen;
d)    Om du är gravid eller lider av någon skada, sjukdom eller diagnos bör du rådfråga läkare innan du deltar i våra sport- och fritidsaktiviteter eller besöker våra sport- och fritidsanläggningar.
3.2   Om du inte följer eller accepterar våra ordningsregler har du inte rätt att använda Tjänsterna eller få tillgång till våra anläggningar. Du har då heller inte rätt att få något belopp återbetalt för den tid du inte kunnat utnyttja Tjänsterna. 

4.    Behandling av personuppgifter
4.1    Du bekräftar härmed att du har tagit del av vår information om behandling av dina personuppgifter, som finns tillgänglig på: www.hopnpop.se
4.2   Om du förser oss med någon annans uppgifter garanterar du att denne har tagit del av och accepterat Villkoren samt fått del av vår information om, samt i förekommande fall lämnat sitt samtycke till, vår behandling av personuppgifter.

5.    Avtalsbrott och ansvar
5.1    Om du enligt vår skäliga bedömning bryter mot Villkoren har vi rätt att neka dig tillgång till våra anläggningar och hindra din fortsatta användning av Tjänsterna.
5.2   Vi ansvarar endast för de direkta skador som orsakas av vår försumlighet och inte för indirekta skador, såsom förlorade intäkter, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet kan läggas oss till last eller annars följer av tvingande lag. 

6.    Force Majeure
6.1    Varken vi eller du är ansvarig för händelser utanför vår skäliga kontroll som direkt påverkar möjligheten att fullgöra våra respektive förpliktelser eller som medför att fullgörelsen av förpliktelsen inte är ekonomiskt försvarbar, t.ex. eldsvåda, naturkatastrofer, krig, mobilisering, beslag, uppror eller upplopp, försening av leverans från underleverantörer, strömavbrott, driftstörningar eller avbrott i internettrafik och telekommunikationer och arbetsmarknadskonflikter

7.    Övrigt
7.1    Vi har rätt att helt eller delvis överlåta rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor till annan part
7.2   Vi äger rätt att ändra Villkoren genom att skicka ett meddelande till dig eller genom att lämna meddelande om ändringen på Webbplatsen.
7.3   Om du är missnöjd med Tjänsterna rekommenderar vi att du i första hand kontaktar oss på info@hopnpop.se.
7.4   Större tvist med anledning av Villkoren eller din användning av Tjänsterna ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol.
7.5   Om du är konsument har du även rätt att få tvist med anledning av Villkoren prövad genom alternativ tvistelösning, förutsatt att ärendet uppfyller kraven för handläggning (t.ex. tids- och värdegränser). Vi åtar oss att medverka i tvistelösning med en konsument enligt lagen om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden. Relevant nämnd för alternativ tvistelösning är:
Allmänna reklamationsnämnden
Box 174, 101 23 Stockholm
www.arn.se